• 1
  • 1
11 52

 
รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
206 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จากศาลจังหวัดฝาง
[2019-09-09][อ่าน 11]
 
Trolltunga Norway
205 รางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
[2019-09-09][อ่าน 8]
 
Trolltunga Norway
204 ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
[2019-02-08][อ่าน 116]
 
Trolltunga Norway
203 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60
[2019-02-06][อ่าน 220]
 
Trolltunga Norway
202 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019
[2019-02-07][อ่าน 81]
 
Trolltunga Norway
201 รางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่
[2019-01-26][อ่าน 114]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
ข่าวประกาศ
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53

ดาวน์โหลด
40
39
โครงสร้าง ชุมนุม[2019-02-28][อ่าน 200 ]
38
37
36
35
34
33
32
31
กิจกรรมของโรงเรียน
754
การอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้ Micro bit สร้างโครงงาน
การอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้ Micro bit สร้างโครงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6-เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมอางข่าง โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรในการอบรม
[2019-09-06][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
753
การประเมินติดตามการดำเนินงานโครงการ การสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS
การประเมินติดตามการดำเนินงานโครงการ การสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS จาก พลเอกดร.พหล สง่าเนตร และคณะ ในการเยี่ยมติดตามโรงเรียนแม่ข่ายในการดำเนินงาน การฝึกอบรมการสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS ให้กับวิทยากรเพื่ออบรมครูและการนำคู่มือ STAR STEMS ไปใช้ และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STAR STEMS ในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-09-04][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
752
ค่ายห้องสมุดมีชีวิต สร้างนักคิดยอดนักอ่าน
ค่ายห้องสมุดมีชีวิต สร้างนักคิดยอดนักอ่าน ตามโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อชุมชนการเรียนรู้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.บุญรอด​ โชติวชิรา สาขาภาษาไทย​ คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[2019-08-31][อ่าน 10 ]เข้าดูรายละเอียด
751
นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครู
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ให้การต้อนรับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และศึกษานิเทศก์อรสา ดีทุ่ง ได้เดินทางมาติดตาม นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
[2019-08-28][อ่าน 9 ]เข้าดูรายละเอียด
750
วิพากษ์หัวข้อโครงงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
การวิพากษ์หัวข้อโครงงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-08-25][อ่าน 12 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)