รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
99 สอบ GAT ความคิดเชื่อมโยง ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน
[2018-04-09][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
98 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
[2018-03-07][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
97 รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561
[2018-01-22][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
96 MOE AWARDS ประเภทบุคลล
[2017-11-29][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
95 การเยี่ยมชม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และการเรียนการสอนแบบ STEM Education
[2017-10-10][อ่าน 0]
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 343]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

  ดาวน์โหลด
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
  กิจกรรมของโรงเรียน
399
ค่ายอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดอบรมค่ายผู้นำนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเอง การส่งเสริมประชาธิปไตย และฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำ เมื่อวันที่ 16- 17 มิถุนายน 2561 ณ สถานีทดลองพืชสวนฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2018-06-16][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
398
กิจกรรมรับน้อง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมรับขวัญน้องมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีการเล่นเกมนันทนาการสร้างความสามัคคี
[2018-06-14][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
397
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนฝางชนูปถัมได้พร้อมใจกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
[2018-06-14][อ่าน 0 ]เข้าดูรายละเอียด
396
กิจกรรมจัดทำพานไหว้ครู
นักเรียนฝางชนูปถัมภ์ ทำพานไหว้ครู ที่จะใช้ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
[2018-06-13][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
395
การอบรมรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของ โรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศน์ ได้มาให้ความรู้เรื่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของ โรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-06-12][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34