รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
99 สอบ GAT ความคิดเชื่อมโยง ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน
[2018-04-09][อ่าน 39]
 
Trolltunga Norway
98 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
[2018-03-07][อ่าน 13]
 
Trolltunga Norway
97 รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561
[2018-01-22][อ่าน 50]
 
Trolltunga Norway
96 MOE AWARDS ประเภทบุคลล
[2017-11-29][อ่าน 11]
 
Trolltunga Norway
95 การเยี่ยมชม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และการเรียนการสอนแบบ STEM Education
[2017-10-10][อ่าน 8]
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 380]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
30
29
27
26
25
24
23
22
21
20

  ดาวน์โหลด
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
  กิจกรรมของโรงเรียน
417
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ได้มานิเทศติดตาม ในระยะที่ 1 ของโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างเข้าร่วมการนิเทศติดตาม ประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัย และ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-07-07][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
416
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สวนป่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อไปถวายในวันเข้าพรรษาที่จะถึง
[2018-07-11][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
415
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ บูชาพระศรีสุวรรณมุนี(พระเจ้าทันใจ)
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ บูชาพระศรีสุวรรณมุนี(พระเจ้าทันใจ) ณ หน้าเสาธงใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
[2018-07-10][อ่าน 3 ]เข้าดูรายละเอียด
414
พิธีสมโภชพุทธาพิเษกพระพุทธรูป พระศรีสุวรรณมุนี (พระเจ้าทันใจ)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้มีจิตศรัทธา และ พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมพิธีสมโภชพุทธาพิเษกพระพุทธรูป พระศรีสุวรรณมุนี (พระเจ้าทันใจ) ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้เริ่มพิธีเริ่ม 18.00น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
[2018-07-07][อ่าน 4 ]เข้าดูรายละเอียด
413
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 1/2561
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 1/2561 เมื่้อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
[2018-07-05][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34