พระราชดำรัส
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
เอกลักษณ์ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
อัตลักษณ์ของนักเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า
SUFFICIENCY ECONOMY
 
        ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตแบบพอเพียง โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการดูแลทรัพยากร
และสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน

กิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งของเครื่องใช้ เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษสองหน้า ลดการใช้พลาสติก
การใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

     
         
 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 Email: fangchanu@hotmail.com