พระราชดำรัส
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
เอกลักษณ์ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
อัตลักษณ์ของนักเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า
SUFFICIENCY ECONOMY
 
        ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตแบบพอเพียง โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมที่ 4 ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อโลกสีเขียว

กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อโลกเขียว   อ้างถึงปัญหาขนาดพื้นที่ของโรงเรียนที่มีขนาดกว้างขวางประมาณ 188 ไร่ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนซึ่งประสบปัญหาขยะจากสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะจากใบไม้ ใบหญ้า รวมทั้งกิ่งไม้แห้งปริมาณมาก และเมื่อปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จำเป็นต้องใช้งบประมาณจัดซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ต้นไม้ซึ่งมีจำนวนมากเพื่อให้ต้นไม้มีความสวยงามทำให้สิ้นเปลืองเงินงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงคิดว่าโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อโลกเขียวนี้จะช่วยลดปัญหาขยะอินทรีย์และลดการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้

 

     
         
 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 Email: fangchanu@hotmail.com