หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
23
นายยุทธนา อิ่นแก้ว

24
นายมิ่งศิษฐ์ หาชัยอินทร์

25
นายฐิฏิกรณ์ รังกลาง

26
นางจรรยา ชัยอินทร์

27
นางปุณณิศ สกลกิตติ

28
นายนิรันดร์ ปันที

38
นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์

39
นางสาวนพมาศ แสนสุวงศ์

40
นายอุดร ปงกาวงค์

41
นางสาวกรวณิชภา ผลมาก

42
นายจตุรงค์ ใจสม

43
นางสาวนฤมล กอบแก้ว

44
นายชัยวุฒิ ไฝคำ

45
นางทองพูล สอนมั่น

46
นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34