หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
23
นางเสาวนีย์ รัตนวงศ์

24
นางสาวมลธณี อารีย์

25
นางสาวเจนจิรา โพธิจันทร์

26
นางจรรยา ชัยอินทร์

27
นางปุณณิศ สกลกิตติ

28
นายนิรันดร์ ปันที

38
นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์

39
นางสาวนพมาศ แสนสุวงศ์

40
นายอุดร ปงกาวงค์

41
นางสาวกรวณิชภา ผลมาก

42
นายเกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ

43
นางสาวนฤมล กอบแก้ว

44
นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ

45
นางทองพูล สอนมั่น

46
นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน

102
นางสาวณัชพิมพ์ นาขันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34