หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
59
นายสุรินทร์ รังษี

60
นายอนุชาติ สรรพจารย์

61
นางสุดาพร วงษา

62
นางจินตนา รังษี

63
นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ

64
นายธนพล ยอดเกิดโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34