ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทเบิลเทนนิส โดย อ.เนรมิต  ใจแก้ว  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
     
 

                                                     ใบความรู้ที่ 4
                           เรื่อง ทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทเบิลเทนนิส
                               รายวิชา เทเบิลเทนนิส รหัสวิชา พ40207

ทักษะการจับไม้ มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

 1. การจับไม้แบบธรรมดา (Shake Hand Grip) เป็นลักษณะการจับไม้ที่นิยมทั่วไป
  ผู้จับจะใช้ร่องนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เป็นส่วนควบคุงด้ามไม้บริเวณสันด้านแคบ ดังรูป

           

                       หน้ามือ (Forehand)                                    หลังมือ (Backhand)

 1. การจับไม้แบบจับปากกา (Pen Holder Grip) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “การจับไม้จีน”
  การจับไม้ไม้ลักษณะนี้ใช้ร่องนิ้วระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เป็นส่วนควบคุมด้ามไม้
  บริเวณสันด้านกว้างและใช้การเคลื่อนไหวของข้อมือเป็นส่วนควบคุมการตีด้านหน้ามือ
  และหลังมือโดยใช้หน้าไม้เพียงด้านเดียว ซึ่งการตีลูกไม่ว่าจะเป็นหน้ามือหรือหลังมือ
  ใช้การบิดข้อมือเป็นกลไกในการควบคุมหน้าไม้เข้าปะทะลูก

             

                                    ด้านหน้า                                             ด้านหลัง

 1. ท่าเตรียมพร้อมในการเล่น
  1. ยืนด้วยปลายเท้า ย่อเข่า มือข้างถนัดจับไม้ มือข้างไม่ถนัดยกขึ้นช่วยในการทรงตัว
  2. สายตาจ้องมองลูกตลอดเวลา
  3. ทำฟุตเวอร์ค พร้อมผ่อนน้ำหนักตัวขึ้นลงด้วยการย่อและยืดข้อต่อหัวเข่าตลอดเวลา
  4.  เมื่อลูกลอยมาถึง ร่างกายพร้อมที่จะเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่ต้องการได้ทันที

             

                                                  จับแบบธรรมดา


               
                                                    
                                                       จับแบบปากกา


  
 
นายเนรมิต  ใจแก้ว ครูชำนาญ ค.ศ.2
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่