คำอธิบายรายวิชา
มีความรู้ทั่วไปของกีฬาวอลเล่ย์บอล มีทักษะเฉพาะตัว มีเทคนิคและความสามารถในการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของการเป็นนักกีฬา และเป็นผู้ชมที่ดี มีทักษะในการสร้างความคุ้นเคยการเล่นลูกสองมือล่าง ,การเล่นลูกสองมือเหนือศีรษะ(Set) การเสริฟลูกมือบน-ล่าง, การตีและการสกัดกั้นลูกบอล  มีระเบียบวินัย สนุกสนานและสามารถนำไปใช้เป็นการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน


สาระการเรียนรู้
ทักษะเบื้องต้นการเล่นวอลเล่ย์บอล
สาระที่ 3   การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
                                    3.2 .นักเรียนปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกมและกีฬาด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา มีมารยาท


ผลการเรียนที่คาดหวัง พ 30212  (วอลเลย์บอล)สาระเพิ่ม
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ เรื่องการสองมือล่าง
2. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ เรื่องการเล่นลูกเสองมือเหนือศีรษะ(Set)
3. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ เรื่องการการเสิร์ฟลูกมือบนและการเสิร์ฟลูกมือล่าง
4.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ เรื่องการตีลูกหน้าตาข่าย
5.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ เรื่องการสกัดกั้นลูกหน้าตาข่าย

สาระที่ 3          การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 3 ข้อที่

                             1. ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ
                             2 .ยอมรับและเห็นคุณค่าชองการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ
                                  สม่ำเสมอกับการที่มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
                             8.ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาและยึดเป็น
                                แนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ   ข้อที่
                                    3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
                                    3.2 .นักเรียนปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกมและกีฬา
                                             ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา มีมารยาท
                                       4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ
                                              การป้องกันโรค และการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์
            1. ( ด้านความรู้ ) มีความรู้และสามารถอธิบายทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลได้
            2.( ด้านทักษะปฏิบัติ )สามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลได้
            3.( ด้านคุณลักษณะ)มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหาสาระ
           1. เรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
           2. เรื่องทักษะการเล่นลูกเสองมือเหนือศีรษะ(Set)
           3.  เรื่องทักษะการเสิร์ฟลูกมือบนและการเสิร์ฟลูกมืล่าง
           4.  เรื่องทักษะการตีลูกหน้าตาข่าย
           5.   เรื่องทักษะการสกัดกั้นลูกหน้าตาข่าย


          

<< หน้าที่ 1 :หน้า 2 : หน้าที่ 3 : หน้า 4 : หน้า 5 : แบบฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอล >>
กลับหน้าแรก
นางสุดาพร  วงษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

E-mail : hulleyploy@hotmail.com