1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ   นางทิพากร  ทิพจร   รองผู้อำนวยการ
1. 1  หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                1.  นางพิพัตรา                     เผื่อนคำ                 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
                                2.  นางสาวนันทนา              ตุ่นรัตน์                  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
                                3.  นางทองพูล                     สอนมั่น                  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
                                4.  นายสมควร                    อินต๊ะวงศ์               หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
                                5.  นายอนุชาติ                    สรรพจารย์              หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
                                6.  นางปราณี                      แสงกาศ                 หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
                                7.  นางประกายพฤกษ์          คำออน                   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
                                8.  นางทิพย์ธารา                ประทุมมณี              หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

1.2   กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
                               1. นางอินธิรา                      อินทะยะ               หัวหน้ากลุ่มงาน
                                2. นางดวงเดือน                  ปนันคำ
                                3. นางสุจินตา                      คำเงิน
                                4. นายสุพจน์                       สุขแยง
                                5. นางสาวมิรันตี                 จันทร์ดี
                                6. นายปกรณ์เกียรติ            สวัสดี      

1.3  กลุ่มงานทะเบียน-วัดผล
                                1. นายอำนาจ                      อนุวงศ์เจริญ         หัวหน้ากลุ่มงาน
                                2. นายทองสุข                      สมบูรณ์
                                3. นางจารุณี                        บุญวัฒนะกุล
                                4. นางสุวิมล                        วสันตศิริ
                                5. นางสัญญารัก                  นุตาลัย
                                6. นางสาวแสงอรุณ              ขันทราช
                                7. นางธนาภรณ์                   อินทขัติย์
                                8. นายวรเดช                        มณีทอง
                                9. นางสาวอุบลวรรณ           แปงแบน

1.4  กลุ่มงานวิทยบริการ
                                1. นางนันทพร                     อนุวงศ์เจริญ         หัวหน้ากลุ่มงาน
                                2. นางไพจิตร                       นิลทอง 
                                3. นายนิรันดิ์                        สีทิศ
                                4. นางสาวศิรินทิพย์             ชัยวรรณา
                                5. นางสาวฐาปนีย์               บัวเต้า    (Labboy)

1.5  กลุ่มงานศูนย์พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
                                1. นางสาวทิพย์วรรณ        บุญถึง                    หัวหน้ากลุ่มงาน
                                2. นางวลัย                       สรรสรพิสุทธิ์
                                3. นางสาวนราพร              ตาคำแสง