วิสัยทัศน์ (VISION) - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - เป้าประสงค์


       วิสัยทัศน์ (VISION)   

ภายในปี 2569 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนคุณภาพสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  สมรรถนะ  ทักษะที่จำเป็นและเป็นพลโลก”

     พันธกิจ ( MISSION)

  1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
  2.พัฒนาหลักสูตรและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน
  3.สร้างเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  และการวัดผลประเมินผล ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  4.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมโลกยุคปัจจุบัน
  5.เพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และนวัตรรมในการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล
  6.พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก และศูนย์บริการทางวิชาการ ที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ
  7.สร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ จากชุมชน องค์กร และประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากร
  8.ดำรง รักษาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

     เป้าประสงค์
         
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และเป็นพลโลก

Scroll to Top