ฝ่ายบริหาร

นางสาวภัทรภร จิตประจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

นางสาวจีรวรรณ จินาฟู

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

นางสาวณัฏฐิณี ปินตา 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

นายนพดล ยิ่งรักชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Scroll to Top