ผู้บริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษานายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 053-346741
E-mail : prawatphanphai@fangchanu.ac.th

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-346741
E-mail : thongchai@fangchanu.ac.th

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ : 053-346741
E-mail : weerapong@fangchanu.ac.th

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนายอนุชา เลิศศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 053-346741
E-mail : anucha@fangchanu.ac.th

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานบุคคลนางสาวพชร ตั้งแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 053-346741
E-mail : pacharatonckeaw@fangchanu.ac.th


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)