– ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖              ปีการศึกษา ๒๕๖๗

    ตามที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
    หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวณ ๗๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอสบี พลัส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๕,๐๐๐.๐๐(หนึ่งล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๓๐๙๔๔๐

Scroll to Top