รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “นวัตกรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย”

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “นวัตกรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย”

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ บุญต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “นวัตกรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย” โครงการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้ฝึกสอน นายภูริวัฒน์ เขนย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์

Scroll to Top