– ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

    ด้วยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมา
    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ) ณ อาคารฝางพัฒนาคาร (อาคาร ๕) ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๓๔๖๗๔๑ หรือส่งใบสมัครทาง E-Mail : fangchanu@hotmail.com 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๓๐๙๔๔๐

Scroll to Top