– ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) (จัดซื้อ-จัดจ้าง)

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด อาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการขายทอดตลาดอาคาร ๑ ลำดับที่ ๓ (อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ทรงมะลิลา) ตั้งอยู่ที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขที่ 205 ม.7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
     ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดในการขายทอดตลาดได้ที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๓๐๙๔๔๐

Scroll to Top