– ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้า การจำหน่ายอาหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์

ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้า การจำหน่ายอาหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

    ด้วยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อเปิดจำหน่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังแนบ
    ประกาศและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567-21 มีนาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  ผู้ประสานงาน นางสาวศานิกุณ คำภีระ โทรศัพท์ ๐๖๓-๗๙๑๑๑๓๐

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๓๐๙๔๔๐

Scroll to Top