รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ English Skit โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English Challenge Day 2023

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ English Skit โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English Challenge Day 2023

     โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ของแสดงความยินดีกับนายสมชาย ลุงน้อง นายธรรมรักษ์ ชัยทรัพย์ นายภูวิส บุตรศิริ นางสาวเกวลิน กวงไหม นางสาวอุไร ลุงวิซะ นางสาวมิลตา มั่นทรัพย์ นางสาวปาริชาติ มีมา และนางสาวคณิภา จันทร์ตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ English Skit โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English Challenge Day 2023 จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวณิชฌานันท์ แก้วอินทร์ และนางสาวธีรภรณ์ ไชยเวช ครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Scroll to Top