รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

      โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกันตพร จันทร์ดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” โดยเข้ารับรางวัลจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้ควบคุม นายสิทธิชัย กูนาธรรม งานส่งเสริมความเป็นเลิศและความสามารถพิเศษ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

Scroll to Top