ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำโรงน้ำดื่ม

ประกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำโรงน้ำดื่ม

    ด้วยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำโรงน้ำดื่ม จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ www.fangchanu.ac.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๓๐๙๔๔๐

Scroll to Top