หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ตารางการใช้ห้องประชุม
ตารางการใช้รถ

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป
66
65
29

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน
68
25

  ข่าวสารแจ้งครู


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)