ผู้บริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

นายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานแผนงานกิจการนักเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบริหารงานทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ
วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษนางจารุณี นิลกำแหง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)