ผู้บริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานแผนงานกิจการนักเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษนางทิพากร ทิพจร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ
วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษนางสุจินตา คำเงิน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34