ุุหน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน

  ข่าวสารแจ้งครู
44
43
31
27
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการปี61[2018-02-28][อ่าน 103 ][งานประกันคุณภาพการศึกษา]
19
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ59[2016-07-04][อ่าน 146 ][งานประกันคุณภาพการศึกษา]


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)