ุุหน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน

  ข่าวสารแจ้งครู
28
SAR-รายบุคคล-ปีการศึกษา-2560[2018-02-28][อ่าน 96 ][งานประกันคุณภาพการศึกษา]
27
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการปี61[2018-02-28][อ่าน 36 ][งานประกันคุณภาพการศึกษา]
19
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ59[2016-07-04][อ่าน 120 ][งานประกันคุณภาพการศึกษา]


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34