หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
10
นายคณาวุฒิ วรนุช1

27
นางปุณณิศ สกลกิตติ

44
นายชัยวุฒิ ไฝคำ

52
นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศ

53
นายพิริยวัตร ติใหม่

54
นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน

55
นายเชิงยุทธ มุลเอก

65
นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์

72
นางสาวศิริขวัญ วรรณา

75
นางสาวรุจิรดา จันทระ

88
นางสาวมัชนีย์ แซ่ม้าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34