หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
10
นางสาวอิชยา ยอมคำ

27
นางปุณณิศ สกลกิตติ

53
นายพิริยวัตร ติใหม่

54
นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน

55
นายเชิงยุทธ มุลเอก

65
นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์

72
นางสาวศิริขวัญ วรรณา

75
นางสาวรุจิรดา จันทระ

84
นางสาวศุภกาญจน์ มีไฟ

87
นางสาววิลัยพร อุไรชื่น

88
นางสาวมัชนีย์ แซ่ม้า

96
นางสาวกรวิกา ประพาพันธ์

99
นายอัครวิณ สุวรรณวัฒน์

100
นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน1โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34