หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
18
นางสาวกาญจนา โปธา

25
นายฐิฏิกรณ์ รังกลาง

34
นายกมลศิษฐ์ ตาคำ

36
นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร

50
นางวัชรีย์ รังกลาง

56
นายปิยะพงษ์ มอญแสง

61
นางสุดาพร วงษา

67
นายอิน รัตนอัมพา

78
นายสวง วงษา

89
นางสาวศานิกุณ คำภีระ

95
นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34