หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
18
นางสาวกาญจนา โปธา

23
นางเสาวนีย์ รัตนวงศ์

30
นางสาวมัทนา คำหน้อย

34
นายกมลศิษฐ์ ตาคำ

36
นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร

37
นายสุเทพ ลิอุบล

56
นายปิยะพงษ์ มอญแสง

61
นางสุดาพร วงษา

78
นายสวง วงษา

89
นางสาวศานิกุณ คำภีระ

95
นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34