หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
7
นางนันทพร อนุวงค์เจริญ3

9
นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์3

15
นายอำนาจ อนุวงค์เจริญ3

19
นางสาวศิริวิมล ใบตัน

28
นายนิรันดร์ ปันที

33
นางสาวณัฏฐิณี ปินตา

38
นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์

41
นางสาวกรวณิชภา ผลมาก

43
นางสาวนฤมล กอบแก้ว

45
นางทองพูล สอนมั่น

46
นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน

48
นายสมควร อินต๊ะวงค์

63
นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ

71
นางกมลวรรณ แสงอุทัย

76
นางพรรณา อุบลสา

80
นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ

81
นางรุ่งนภา ฟูธรรม

91
Mr.Jhon Paul Dimayacyacโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34