หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
12
นายจงกลชัย ใจปัญญา

17
นายสิทธิชัย ผ่องใส

24
นายมิ่งศิษฐ์ หาชัยอินทร์

26
นางจรรยา ชัยอินทร์

29
นางประภาพร ชัยวรรณา

32
นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา

39
นางสาวนพมาศ แสนสุวงศ์

42
นายจตุรงค์ ใจสม

47
นายพีรศาสตร์ จินาปุก

51
นางสาววรนิษฐ์ คำลือ

58
นายสิงห์คำ กุยเขียว

60
นายอนุชาติ สรรพจารย์

64
นายธนพล ยอดเกิด

68
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล

79
นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย

82
นางดวงเดือน ปนันคำ

90
นางอำไพ สายชลเลิศมงคล

93
นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34