หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
12
นายจงกลชัย ใจปัญญา

17
นายสิทธิชัย ผ่องใส

24
นางสาวมลธณี อารีย์

26
นางจรรยา ชัยอินทร์

32
นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา

39
นางสาวนพมาศ แสนสุวงศ์

42
นายเกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ

47
นายพีรศาสตร์ จินาปุก

51
นางสาววรนิษฐ์ คำลือ

58
นายสิงห์คำ กุยเขียว

64
นายธนพล ยอดเกิด

66
นายนิพนธ์ เสนาเนียร

68
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล

79
นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย

82
นางดวงเดือน ปนันคำ

90
นางอำไพ สายชลเลิศมงคล

93
นางสาวศศิธร สรรพจารย์

102
นางสาวณัชพิมพ์ นาขันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34