หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
6
นางสาวกรรณิการ์ สรรพสุข1

8
นางสาวสัญลักษณ์ นุตาลัย2

16
นายจำนง ชัยยะหมื่น

23
นายยุทธนา อิ่นแก้ว

30
นายอารีย์ บุญชัยดุ้ง

31
นางบังอร พรหมจอม

37
นายสุเทพ ลิอุบล

40
นายอุดร ปงกาวงค์

49
นายพินิจ ภูขาว

59
นายสุรินทร์ รังษี

70
นายทองสุข สมบูรณ์

77
นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง

83
นางสุจินตา คำเงิน

84
นางสาวธนาภรณ์ กันทิยะ

86
นางพิชญา พรหมปัญญา

94
นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34