หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
6
นางสาวกรรณิการ์ สรรพสุข1

16
นายจำนง ชัยยะหมื่น

31
นางบังอร พรหมจอม

40
นายอุดร ปงกาวงค์

44
นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ

48
นายเอกชัย ใจมา

59
นายสุรินทร์ รังษี

70
นายทองสุข สมบูรณ์

83
นางสุจินตา คำเงิน

86
นางพิชญา พรหมปัญญา

101
นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่1โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)