หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
6
นางสาวกรรณิการ์ สรรพสุข1

8
นางสาวสัญลักษณ์ นุตาลัย2

16
นายจำนง ชัยยะหมื่น

25
นางสาวเจนจิรา โพธิจันทร์

31
นางบังอร พรหมจอม

40
นายอุดร ปงกาวงค์

44
นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ

48
นายเอกชัย ใจมา

59
นายสุรินทร์ รังษี

70
นายทองสุข สมบูรณ์

77
นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง

83
นางสุจินตา คำเงิน

86
นางพิชญา พรหมปัญญา

94
นางสาวสุธินี รักชาติ

101
นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่1

103
นางสาวสุธินี รักชาติโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34