หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานแผนงานและสารสนเทศ
  ข่าวสารแจ้งบุคคลทั่วไป

  ข่าวสารแจ้งนักเรียน

  ข่าวสารแจ้งครู
28
SAR-รายบุคคล-ปีการศึกษา-2560[2018-02-28][อ่าน 100 ][งานประกันคุณภาพการศึกษา]
27
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการปี61[2018-02-28][อ่าน 38 ][งานประกันคุณภาพการศึกษา]
19
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ59[2016-07-04][อ่าน 120 ][งานประกันคุณภาพการศึกษา]


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34