ุุหน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ตารางสอน
47
นายพีรศาสตร์ จินาปุก

48
นายสมควร อินต๊ะวงค์

49
นายพินิจ ภูขาว

50
นางวัชรีย์ รังกลาง

51
นางสาววรนิษฐ์ คำลือ

52
นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศ

53
นายพิริยวัตร ติใหม่

54
นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน

55
นายเชิงยุทธ มุลเอก

56
นายปิยะพงษ์ มอญแสง

57
นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ

58
นายสิงห์คำ กุยเขียวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34