หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
29
นายภาณุพงศ์ เลขอิน

31
นางบังอร พรหมจอม

32
นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา

33
นางสาวณัฏฐิณี ปินตา

34
นายกมลศิษฐ์ ตาคำ

35
นายภานุวัฒน์ ติดทะ

36
นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร

37
นายสุเทพ ลิอุบล

97
นางสาวขวัญดารินทร์ พงศ์กสิณปภพ1โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34