หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
29
นางประภาพร ชัยวรรณา

30
นายอารีย์ บุญชัยดุ้ง

31
นางบังอร พรหมจอม

32
นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา

33
นางสาวณัฏฐิณี ปินตา

34
นายกมลศิษฐ์ ตาคำ

35
นายภานุวัฒน์ ติดทะ

36
นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร

37
นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34