หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ตารางสอน
6
นางสาวกรรณิการ์ สรรพสุข1

7
นางนันทพร อนุวงค์เจริญ3

8
นางสาวสัญลักษณ์ นุตาลัย2

9
นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์3

10
นายคณาวุฒิ วรนุช1

11
นางสาวดลฤดี อูปคำแดง

12
นายจงกลชัย ใจปัญญา

13
นายสุจริต อินต๊ะคำมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34