หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
30
นางสาวมัทนา คำหน้อย

65
นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์

66
นายนิพนธ์ เสนาเนียร

67
นางสาววีณ์ริชญา อายะนันท์

68
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล

69
นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์

70
นายทองสุข สมบูรณ์

71
นางกมลวรรณ แสงอุทัย

98
นายสุทิวัส ทัศนประสิทธิ์

99
นายอัครวิณ สุวรรณวัฒน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34