หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  ตารางสอน
65
นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์

67
นายอิน รัตนอัมพา

68
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล

69
นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์

70
นายทองสุข สมบูรณ์

71
นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34