หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
75
นางสาวรุจิรดา จันทระ

76
นางสาวสุทิศา ไฝติ๊บ

77
นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง

78
นายสวง วงษา

79
นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย

80
นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ

81
นางรุ่งนภา ฟูธรรม

82
นางดวงเดือน ปนันคำ

83
นางสุจินตา คำเงิน

84
นางสาวศุภกาญจน์ มีไฟ

85
นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา

86
นางพิชญา พรหมปัญญา

87
นางสาววิลัยพร อุไรชื่น

88
นางสาวมัชนีย์ แซ่ม้า

89
นางสาวศานิกุณ คำภีระ

90
นางอำไพ สายชลเลิศมงคล

91
Mr.Jhon Paul Dimayacyac

103
นางสาวสุธินี รักชาติโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34