หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ตารางสอน
75
นางสาวรุจิรดา จันทระ

76
นางพรรณา อุบลสา

77
นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง

78
นายสวง วงษา

79
นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย

80
นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ

81
นางรุ่งนภา ฟูธรรม

82
นางดวงเดือน ปนันคำ

83
นางสุจินตา คำเงิน

84
นางสาวธนาภรณ์ กันทิยะ

85
นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา

86
นางพิชญา พรหมปัญญา

87
นางณัฏฐกานต์ เรือนจันทร์

88
นางสาวมัชนีย์ แซ่ม้า

89
นางสาวศานิกุณ คำภีระ

90
นางอำไพ สายชลเลิศมงคล

91
Mr.Jhon Paul Dimayacyac

94
นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34