หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนนักเรียนในระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
11
นางสาวดลฤดี อูปคำแดง

14
นางนงคราญ มณีกุล3

35
นายภานุวัฒน์ ติดทะ

57
นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ

62
นางจินตนา รังษี

69
นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์

85
นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34