หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนนักเรียนในระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
11
นางสาวดลฤดี อูปคำแดง

14
นางนงคราญ มณีกุล3

29
นายภาณุพงศ์ เลขอิน

35
นายภานุวัฒน์ ติดทะ

57
นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ

62
นางจินตนา รังษี

67
นางสาววีณ์ริชญา อายะนันท์

69
นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์

76
นางสาวสุทิศา ไฝติ๊บ

85
นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา

97
นางสาวขวัญดารินทร์ พงศ์กสิณปภพ1

98
นายสุทิวัส ทัศนประสิทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34