หน้าหลักระดับชั้น
บุคลากรระดับชั้น
ตารางสอนนักเรียนในระดับชั้น
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ตารางสอน
101
ม.1/1

102
ม.1/2

103
ม.1/3

104
ม.1/4

105
ม.1/5

106
ม.1/6โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34