หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  บุคลากรในกลุ่มสาระ
14
นางนงคราญ มณีกุล3

15
นายเมธี ศรีบุญเรือง1

16
นายจำนง ชัยยะหมื่น

17
นายสิทธิชัย ผ่องใส

18
นางสาวกาญจนา โปธา

19
นางสาวศิริวิมล ใบตัน

93
นางสาวศศิธร สรรพจารย์

95
นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตร

100
นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน1

101
นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่1โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34