หน้าหลักกลุ่มสาระ
บุคลากรกลุ่มสาระ
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ตารางสอน
14
นางนงคราญ มณีกุล3

15
นายอำนาจ อนุวงค์เจริญ3

16
นายจำนง ชัยยะหมื่น

17
นายสิทธิชัย ผ่องใส

18
นางสาวกาญจนา โปธา

19
นางสาวศิริวิมล ใบตัน

93
นางสาวศศิธร สรรพจารย์

95
นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34